Премини към основното съдържание

Изходящ № 24-28715-19.11.2020

Дата на отпубликуване
статус
Актуално
Срок на уведомлението
14 дни
Документи
До
МАРА ГЕОРГИЕВА
Подразделения

           Във връзка с искане № 01-426793 – 18.09.2020 г. от Станислава Сотирова. и на основание чл.35б, ал.3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) Ви уведомявам, че със Заповед № 18-10016-20.10.2020 г. на Началника на  СГКК - Софийска област е открито производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за район, състоящ се от поземлен имот с площ 800 кв.м., находящ се в землището на с. Луково, община Своге, Софийска област в границите на 
околовръстен строителен полигон  махала „Късия рид“, одобрен с Решение №84/11.08.1987г. на Софийски окръжен народен съвет  
           Правоспособното лице, на което се възлага изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри за определения район е  „МАП ПРОДЖЕКТ” ЕООД, вписан в регистъра на правоспособните лица със Заповед №РД-15-58/06.06.2018г. на Изпълнителния директор на Агенцията по кадастър.
             Заповедта подлежи на обжалване пред Административния съд – Софийска област по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от съобщаването й. 

        Началник на СГКК – Софийска област:…………………
    / инж.Светломира Славова /     
Дата на поставяне на табло: 20.11.2020 г.

Дата на сваляне от табло: 04.12.2020 г.       
 

slogan bg