Премини към основното съдържание

Изходящ № 24-28688-19.11.2020 г.

Дата на отпубликуване
статус
Актуално
Срок на уведомлението
14 дни
До
МАРИЯ КОНСТАНТИНОВА
Подразделения

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10  от АПК и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-395060-01.09.2020 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-10236-26.10.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Велико Търново, състоящо се в нанасяне на самостоятелни обекти в сграда, на адрес: гр. Велико Търново, ул. ,,Десети февруари‘‘ №5.
 Изменението засяга схема на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10447.511.456.1.1, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право.
В двуседмичен срок, считано от датата на поставяне на уведомлението на таблото в приемната на СГКК – гр. Велико Търново и на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, Ви се предоставя възможност да се запознаете със Заповед № 18-10236-26.10.2020 г. на началника на СГКК - ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО и схемата – проект към нея.

Приложение: Заповед № 18-10236-26.10.2020 г.

    НАЧАЛНИК НА СГКК – ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО:…………………
    / инж. Иван Анастасов /

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК: 19.11.2020 г.
Дата на сваляне от таблото и електронната страница на АГКК: 04.12.2020 г. 

slogan bg