Премини към основното съдържание

Изходящ № 24-28572-18.11.2020 г.

Дата на отпубликуване
статус
Актуално
Срок на уведомлението
14 дни
До
ДО Г-ЖА СОНЯ МИТКОВА ДИМИТРОВА гр. Златоград, ул. Здравец №20 ДО Г-ЖА РОСИЦА ИВАНОВА САРАЛИЙСКА гр. Златоград, ул. Велико Търново №15 ДО Г-Н КРАСИМИР ИВАНОВ ДИМИТРОВ гр. Златоград, ул. Здравец №20
Подразделения

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-487350-20.10.2020 г. от г-жа Росица Розенова Димитрова, подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-10880-10.11.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - гр. Смолян, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Златоград, касаещо нанасяне на схеми на самостоятелни обекти в жилищна сграда с идентификатор 31111.35.136.1.
Съгласно чл.54, ал.6 от Закона за кадастъра и имотния регистър, заповедта подлежи на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването и по реда на АПК пред Административен съд гр.Смолян, чрез СГКК – Смолян.

                                         НАЧАЛНИК НА СГКК - СМОЛЯН:           
                                                                                                            ИНЖ. ЦАНКО КАРАБОВ

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК: 18.11.2020г.
 

slogan bg