Премини към основното съдържание

Изходящ № 24-28037-12.11.2020 г.

Дата на отпубликуване
статус
Актуално
Срок на уведомлението
14 дни
До
ДО ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД ДО: ИСМАИЛ ФЕРАДОВ АХМЕДОВ – Наследници: 1. МЕДИХА ХЮСЕИН ХАСАН 2. АХМЕД ЮСЕИН ЮСЕИН 3. БАЙСЕ ИСМАИЛОВА 4. СЕВДИЕ ИСМЕТ ХАЛИЛ 5. УЛВИЕ ИСМЕТ ЮМЕР 6. ДЖЕМИЛЕ ИСМАИЛОВА
Подразделения

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 8 от АПК и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-412880-11.09.2020 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-11017-12.11.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. КЪРДЖАЛИ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Момчилград за поземлени имоти с идентификатори 48996.106.3, 48996.106.8, 48996.106.9, 48996.106.11, 48996.106.28 и 48996.106.865, състоящо се в отразяване на поземлени имоти възстановени по реда на чл. 10, ал. 7 от ЗСПЗЗ, с Решение № 45АЮ от 16.10.2020 г. на ОСЗ - Момчилград.
Изменението засяга поземлени имоти с идентификатори 48996.106.3, 48996.106.8, 48996.106.9, 48996.106.11, 48996.106.28, 48996.106.865, 48996.106.921, 48996.106.923, 48996.106.924 и 48996.106.928, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записани като собственици или носители на друго вещно право.
В двуседмичен срок, считано от датата на получаване на настоящoто уведомление, Ви се предоставя възможност да се запознаете със Заповед № 18-11017-12.11.2020 г. на началника на СГКК - ГР. КЪРДЖАЛИ и скицата – проект към нея.

Приложение: Заповед № 18-11017-12.11.2020 г. и скица проект № 15-1059248-12.11.2020 г.

Дата на поставяне на таблото: 19.11.2020 г.

    НАЧАЛНИК НА СГКК – ГР. КЪРДЖАЛИ:…………………
    / инж. Саша Зафирова /

slogan bg