Премини към основното съдържание

Изходящ № 24-24801-13.10.2020 г.

Дата на отпубликуване
статус
Актуално
Срок на уведомлението
14 дни
Документи
До
МАРГАРИТА КИРИЛОВА ГЕОРГИЕВА-ВЪЖАРСКА
Подразделения

В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс,  във връзка с чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви  уведомяваме, че по повод постъпило искане с вх. № 02-463-28.05.2020 г., подадено на основание  основание чл. 51, ал. 2 от ЗКИР, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-8634-15.09.2020 г., засягащо имот с идентификатор 67372.350.2349, 67372.350.2350, 67372.350.2351, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

Приложения:
1.    Заповед № 18-8634-15.09.2020 г.
2.    Скица-проект № 15-711097-06.08.2020 г.

 НАЧАЛНИК НА СГКК – СОФИЙСКА ОБЛАСТ:    
    / ИНЖ.СВЕТЛОМИРА СЛАВОВА /

Дата на залепване на таблото: 15.10.2020г.  
Дата на сваляне от таблото: 29.10.2020г.  

slogan bg