Премини към основното съдържание

Изходящ № 24-24800-13.10.2020 г.

Дата на отпубликуване
статус
Актуално
Срок на уведомлението
14 дни
Документи
До
До: собствениците на самостоятелни обекти
в сграда с идентификатор 83510.666.344.1 с
административен адрес гр. Шумен, ул. Хр. Смирненски №11
Подразделения

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 8 от АПК и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-451971-02.10.2020 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-9717-13.10.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - гр. ШУМЕН, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Шумен за сграда с идентификатор 83510.666.344.1 състоящо се в  нанасенето на самостоятелен обект с идентификатор 83510.666.344.1.9 в сграда с идентификатор 83510.666.344.1,  за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право.
В двуседмичен срок, считано от залепване на уведомлението на таблото в приемната на СГКК- Шумен и обявяването му на електронната страница на АГКК, Ви се предоставя възможност да се запознаете със Заповед № 18-9717-13.10.2020 г. на Началника на СГКК - ГР. ШУМЕН

Приложение: Заповед № 18-9717-13.10.2020 г. 

    НАЧАЛНИК НА СГКК – ГР. ШУМЕН:…………………
    / инж. С. Василев /
 

slogan bg