Премини към основното съдържание

Изходящ № 24-243-05.01.2021 г.

Дата на отпубликуване
статус
Актуално
Срок на уведомлението
14 дни
Документи
До
ДО АЛЕКСАНДЪР АТАНАСОВ СТОИЛОВ ДО АНГЕЛ АТАНАСОВ СТОИЛОВ ДО ЗЛАТКА АТАНАСОВА ДИМИТРОВА ДО ЙОВКА АТАНАСОВА СТОИЛОВА ДО ИВАН АТАНАСОВ СТОИЛОВ ДО ЖИВКА АСЕНОВА ХРИСТОВА ДО МИНА АСЕНОВА ГЕОРГИЕВА ДО ДОНКА АСЕНОВА АЛЕКСИЕВА ДО ФИЛИП АСЕНОВ КЪНЧЕВ ДО КИРИЛ АСЕНОВ КЪНЧЕВ ДО МААЗЕС САЛИЕВА АЛИЕВА ДО АНТОН ЕМИЛОВ КЪНЧЕВ ДО НЕЛИ ЕМИЛОВА КОКЕВА ДО ШЕНКА ЕМИЛОВА МИТЕВА ДО СНЕЖА РУСКОВА ПОПОВА ДО РУМЯНА РУСКОВА ЙОРДАНОВА ДО АНКА СЛАВЧЕВА АНДОНОВА ДО ЗЛАТКА СЛАВЧЕВА МАРИНОВА ДО РУМЕН СЛАВЧЕВ АНДОНОВ ДО ШЕНКА ВЕЛЧОВА АНДОНОВА ДО ЖИВКА МИТКОВА АНДОНОВА ДО АНЕТА МИТКОВА АНДОНОВА ДО ЗЛАТКА МИТКОВА КОСТОВА ДО АНЧЕ АСЕНОВА АСЕНОВА ДО АСЕН ХРИСТОВ АСЕНОВ ДО ЖИВКА ХРИСТОВА АСЕНОВА ДО ГЕОРГИ ХРИСТОВ АСЕНОВ ДО СТОИЛ АСЕНОВ МЕТАНОВ
Подразделения

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 8 от АПК и чл. 54, ал. 4 / чл. 53б, ал. 7 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-259132-22.06.2020 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-108-05.01.2021 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. ПЛОВДИВ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Пловдив за сграда с идентификатор 56784.505.133.88, сграда с идентификатор 56784.505.133.89, състоящо се в нанасяне на сграда в ПИ 56784.505.133.
Изменението засяга сграда с идентификатор 56784.505.133.88, сграда с идентификатор 56784.505.133.89, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право.
В двуседмичен срок, считано от датата на получаване на настоящoто уведомление, Ви се предоставя възможност да се запознаете със Заповед № 18-108-05.01.2021 г. на началника на СГКК - ГР. ПЛОВДИВ и скицата – проект към нея.

Приложение: Заповед № 18-108-05.01.2021 г. и скица проект № 15-3736-05.01.2021 г.

    НАЧАЛНИК НА СГКК – ГР. ПЛОВДИВ:…………………
    / инж. Никола Бадев /
Дата на поставяне на таблото: 06.01.2021 г.
Дата на сваляне от таблото:     20.01.2021 г.
 

slogan bg