Премини към основното съдържание

Изходящ № 24-24030-06.10.2020 г.

Дата на отпубликуване
статус
Актуално
Срок на уведомлението
14 дни
До
ХРИСТО БОРАДЖИЕВ
Подразделения

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. чл. 18а, ал. 10  от АПК и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-348954-06.08.2020 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-8515-10.09.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на с. Ресен, състоящо се в отразяване верния контур на сгради в поземлен имот, на адрес: с. Ресен, ул. „Кокиче“, общ. Велико Търново.
Изменението засяга сгради с идентификатори: 62517.500.1375.3, 62517.500.1375.1, 62517.500.1375.2, 62517.500.1375.4, 62517.500.1375.5, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право.
В двуседмичен срок, считано от датата на поставяне на уведомлението на таблото в приемната на СГКК – гр. Велико Търново и на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, Ви се предоставя възможност да се запознаете със Заповед № 18-8515-10.09.2020 г. на началника на СГКК - ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО и скицата – проект към нея.

Приложение: Заповед № 18-8515-10.09.2020 г. 

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК:07.10.2020 г.

    НАЧАЛНИК НА СГКК – ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО:…………………
    / инж. Иван Анастасов /
 

slogan bg