Премини към основното съдържание

Изходящ № 24-23952-06.10.2020 г

Дата на отпубликуване
статус
Актуално
Срок на уведомлението
14 дни
До
СТОЯН ХРИСТОВ СТОЯНОВ
РАДОСЛАВ ХРИСТОВ СТОЯНОВ
ИВЕЛИНА ЦВЕТАНОВА СТОЯНОВА
Подразделения

В изпълнение на чл. 61, ал. 1  на Административно процесуалния кодекс и  във връзка с чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с вх.  № 01-324805-24.07.2020 г., подадено на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № 3 / 28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, е издадена заповед  № 18-9393-06.10.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. ШУМЕН, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на с. Мадара за имоти с идентификатори 46053.501.745 и 46053.501.746 и  сгради попадащи в тях  с идентификатори 46053.501.745.1, 46053.501.746.2, 46053.501.746.3 и  46053.501.746.4, състоящо се в отстраняване на непълнота или грешка на КККР, а именно:
1.    Корекция на границата между имоти 46053.501.745 и 46053.501.746 на основание Н.А. за собственост върху недвижим имот придобит по регулация № 51, том. II, дело 459 от 19.07.1991г. на Новопазарски районен съдиздаден на основание  Заповед № РД-25-496/23.10.1990г. на Кмет на Община Каспичан
2.    Нанасяне на сграда 46053.501.746.3 с предназначение: Жилищна сграда-еднофамилна и сплощ: 98 кв.м.
3.    Нанасяне на сграда 46053.501.746.4 с предназначение: Постройка на допълващо застрояване и сплощ: 40 кв.м.
4.    Корекция на контура на сграда 46053.501.746.2 с предназначение: Селскостопанска сграда и сплощ: 4 кв.м.

В кадастралния регистър на недвижимите имоти които се засягат от изменението сте записан като собственик или носител на друго вещно право.
В двуседмичен срок, считано от датата на получаване на настоящoто уведомление, Ви се предоставя възможност да се запознаете със Заповед № 18-9393-06.10.2020 г. на началника на СГКК - ГР. ШУМЕН и скицата – проект към нея.

Приложение: Копие от Заповед № 18-9393-06.10.2020 г. и копие от скица проект № 15-917211-06.10.2020 г.

    НАЧАЛНИК НА СГКК – ГР. ШУМЕН:…………………
    / инж. С. Василев /
 

slogan bg