Премини към основното съдържание

Изходящ № 24-23899-05.10.2020 г.

Дата на отпубликуване
статус
Актуално
Срок на уведомлението
14 дни
Документи
До
До: Росен Цветанов Методиев До: Светла Крумева Миланова До: Виолета Стоянова Методиева До: Собствениците и/или носителите на други вещни права на сгради и самостоятелни обекти в сгради находящи се в поземлен имот с идентификатор 46053.501.847 (адм.адрес: с.Мадара, ул.”Мадарски конник” №65, общ.Шумен)
Подразделения

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 8 от АПК и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-415382-14.09.2020 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-9364-05.10.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. ШУМЕН, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на с. Мадара, състоящо се в НАНАСЯНЕ на САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ в сграда с идентификатор 46053.501.847.2 и промя очертанията на сграда с идентификатор 46053.501.847.1, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право.
В двуседмичен срок, считано от датата на получаване на настоящoто уведомление, поставянето му на таблото в приемната на СГКК – Шумен и публикуването му на електронната страница на АГКК, Ви се предоставя възможност да се запознаете със Заповед № 18-9364-05.10.2020 г. на началника на СГКК - гр. Шумен.

Приложение: Заповед № 18-9364-05.10.2020 г. 

    НАЧАЛНИК НА СГКК – ГР. ШУМЕН:…………………
    / инж. С. Василев /
 

slogan bg