Премини към основното съдържание

Изходящ № 24-23859-05.10.2020 г.

Дата на отпубликуване
статус
Актуално
Срок на уведомлението
14 дни
Документи
До
МАРИАНА АНГЕЛОВА ГАРВАНСКА-КРОГСТАД
Подразделения

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО,
На основание чл. 61, ал. 1 и чл.18а от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 8 от АПК и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 05-1728-10.02.2020г. от ОБЩИНА ПЛЕВЕН, подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-9343-05.10.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. ПЛЕВЕН, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на с. Върбица за поземлен имот с идентификатор 12752.301.121, поземлен имот с идентификатор 12752.301.645, поземлен имот с идентификатор 12752.301.658, състоящо се в в коригиране на грешно отразени граници на имот с идентификатор  12752.301.645 в кадастралната карта на с. Върбица, общ. Плевен
    В кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право върху един или повече от посочените имоти.
На основание чл. 61, ал. 1 и чл.18а от АПК, уведомлението да се постави на таблото в приемната на СГКК Плевен и да се публикува на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.
Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК: 06.10.2020 г.

    НАЧАЛНИК НА СГКК – ГР. ПЛЕВЕН:…………………
    / инж. Боряна Иванова /
 

slogan bg