Премини към основното съдържание

Изходящ № 24-23843-05.10.2020 г.

Дата на отпубликуване
статус
Актуално
Срок на уведомлението
14 дни
До
СЕВАЛ ИБРАХИМ АХМЕД Адрес: Област Кърджали, община Кърджали, гр. Кърджали, ул. „Тринадесети март“ № 1, вх. А, ет. 1, ап. 2 ДО ЖИВУЩИТЕ ВЪВ ВХ. А НА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 40909.108.52.1 Адрес: Област Кърджали, община Кърджали, гр. Кърджали, бул. „Тракия“ № 3, вх. А
Подразделения

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 8 от АПК и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-326768-22.07.2019 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-9339-05.10.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. КЪРДЖАЛИ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Кърджали за сграда с идентификатор 40909.108.52.1, състоящо се в отстраняване на непълнота и грешка в КККР, представляваща обособяване на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 40909.108.52.1, съгласно документ за собственост.
Изменението засяга сграда с идентификатор 40909.108.52.1 и самостоятелен обект в сграда с идентификатор 40909.108.52.1.18, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти, сте записан като собственик или носител на друго вещно право.
В двуседмичен срок, считано от датата на получаване на настоящoто уведомление, Ви се предоставя възможност да се запознаете със Заповед № 18-9339-05.10.2020 г. на началника на СГКК - ГР. КЪРДЖАЛИ и схемата – проект към нея.

Приложение: Заповед № 18-9339-05.10.2020 г. и схема - проект № 15-912284-05.10.2020 г.

    НАЧАЛНИК НА СГКК – ГР. КЪРДЖАЛИ:…………………
    / инж. Саша Зафирова /

Подписаният ................................................................................................................................., адресат / представител на адресата удостоверявам, че получих на ръка настоящото уведомление и описаните в него приложения.
Дата на получаване: .................................  Подпис: .................

Дата на поставяне на таблото: 09.10.2020 г.
Дата на поставяне на Интернет страницата  на АГКК.:......................................г.
Дата на сваляне от таблото:23.10.2020 г.
Дата на сваляне от Интернет страницата  на АГКК.:......................................г.
 

slogan bg