Премини към основното съдържание

Изходящ № 24-23567-01.10.2020 г.

Дата на отпубликуване
статус
Актуално
Срок на уведомлението
14 дни
Документи
До
ДО ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ РУСЕ пл. Свобода № 6 гр. Русе ДО ОБЩИНА РУСЕ пл. Свобода № 6 гр. Русе ДО ИНВЕСТСТРОЙ-РУСЕ ООД ул. хан Крум № 5 гр. Русе ДО СДРУЖЕНИЕ ТЕРИТОРИАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА НАУЧНО ТЕХНИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ул. Александровска № 28 гр. Русе ДО ДИОГЕН ООД ул. Русчук № 9 с. Пиргово ДО ИЛИЯ ВЕЛИКОВ МИНЧЕВ ул. Батак № 2 гр. Русе ДО КАЛИНА СИМЕОНОВА КОПРИВЛЕНСКА бул. Симеоновско шосе № 85, бл. 3, ап. 11 гр. София ДО ВЕЛИНА СИМЕОНОВА КОПРИВЛЕНСКА бул. Симеоновско шосе № 85, бл. 3, ап. 11 гр. София ДО МИРОСЛАВ СТАНЧЕВ ЦАНКОВ ул. Дунав № 16 гр. Русе ДО ДАНИЕЛА ИВАНОВА ЦАНКОВА ул. Княжеска № 23, вх. 1, ет. 3 гр. Русе ДО ЦВЕТАНКА МИХАЙЛОВА КОЛЕВА ул. Казанлък № 23 гр. Русе ДО МАРИЯ КОЛЕВА МАРИНОВА ул. Казанлък № 23 гр. Русе ДО МИЛЕН КОЛЕВ МАРИНОВ ул. Кракра № 34 гр. Варна ДО ДИМИТРИНА КИРИЛОВА ШОЛЕВА ул. Никола Палаузов № 9 гр. Русе ДО РУМЕН СТОЯНОВ РАДЕВ ул. Никола Палаузов № 9 гр. Русе
Подразделения

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 8 от АПК и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-308903-16.07.2020 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена Заповед № 18-9238-01.10.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) гр. РУСЕ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Русе за поземлени имоти с идентификатори 63427.2.771, 63427.2.772, 63427.2.773, 63427.2.774, 63427.2.777 и сгради с идентификатори 63427.2.771.5, 63427.2.772.1, 63427.2.772.2,63427.2.774.1, 63427.2.774.2, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право.
Приложение: Заповед № 18-9238-01.10.2020 г.

    НАЧАЛНИК НА СГКК – ГР. РУСЕ:…………………
    / инж. Диана Иванова /
 

slogan bg