Премини към основното съдържание

Изходящ № 24-2275-25.01.2021 г.

Дата на отпубликуване
статус
Актуално
Срок на уведомлението
14 дни
Документи
До
ДО АТАНАС АТАНАСОВ ГР. ВАРНА ЖК „ВЪЗРАЖДАНЕ“ №23 ЕТ.1 АП.1
Подразделения

     На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 8 от АПК и чл. 53б, ал. 7 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-559978-01.12.2020 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-907-25.01.2021 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. ТЪРГОВИЩЕ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на с. Голямо ново за поземлен имот с идентификатор 15895.40.4, поземлен имот с идентификатор 15895.40.5, поземлен имот с идентификатор 15895.40.6, поземлен имот с идентификатор 15895.44.1, поземлен имот с идентификатор 15895.44.17, поземлен имот с идентификатор 15895.45.11, поземлен имот с идентификатор 15895.40.10, поземлен имот с идентификатор 15895.44.21, поземлен имот с идентификатор 15895.44.22, поземлен имот с идентификатор 15895.44.501, състоящо се промяна на границите на поземлени имоти с идентификатори  15895.45.11, 15895.44.17, 15895.44.1, 15895.40.6, 15895.40.5 и 15895.40.4, нанасяне на нови поземлени имоти с проектни идентификатори 15895.44.502, 15895.44.503 и 15895.44.504, заличаване на поземлени имоти с идентфикатори 15895.44.501, 15895.44.22, 15895.44.21, 15895.44.10 и  се извършва въз основа на скица-проект №15-1155874-11.12.2020г.
Изменението засяга поземлен имот с идентификатор 15895.40.4, поземлен имот с идентификатор 15895.40.5, поземлен имот с идентификатор 15895.40.6, поземлен имот с идентификатор 15895.44.1, поземлен имот с идентификатор 15895.44.17, поземлен имот с идентификатор 15895.45.11, поземлен имот с идентификатор 15895.40.10, поземлен имот с идентификатор 15895.44.21, поземлен имот с идентификатор 15895.44.22, поземлен имот с идентификатор 15895.44.501, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право.
          В 14-дневен срок, считано от датата на залепване на уведомлението на таблото в приемната на СГКК - Търговище  и публикуването му на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография  и кадастър се предоставя възможност за запознаване с изменението.
Приложение: Заповед № 18-907-25.01.2021 г. и скица проект № 15-1155874-11.12.2020 г.

                                                                           
                                                                              Началник на СГКК – СГКК ГР. ТЪРГОВИЩЕ:…………………
/ инж. Рени Митева /
Дата на поставяне на таблото: 22.02.2021г.

Дата на сваляне от таблото: 08.03.2021г.

Длъжностно лице: Бистра Бончева – гл.спец. АО
 

slogan bg