Премини към основното съдържание

Изходящ № 24-22078-15.09.2020 г.

Дата на отпубликуване
статус
Актуално
Срок на уведомлението
14 дни
Документи
До
ВЕНКА ГЕРОВА
ГР. ПОПОВО
УЛ. „ХАДЖИ ДИМИТЪР“ №22 ЕТ.5 АП.14
КЪНЧО КЪНЧЕВ
ГР. ТЪРГОВИЩЕ
КВ. „ЗАПАД“ БЛ.20 ВХ.А ЕТ.7 АП.20
НАДЕЖДА ВАСИЛЕВА
С. ОСИКОВО
УЛ. „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ“ №3
Подразделения

    На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 8 от АПК и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-344365-04.08.2020 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-8656-15.09.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. ТЪРГОВИЩЕ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Попово за поземлен имот с идентификатор 57649.503.1500, сграда с идентификатор 57649.503.1500.1, сграда с идентификатор 57649.503.1500.2, поземлен имот с идентификатор 57649.503.1503, поземлен имот с идентификатор 57649.503.1519, поземлен имот с идентификатор 57649.503.1501, сграда с идентификатор 57649.503.1501.1, поземлен имот с идентификатор 57649.503.1502, сграда с идентификатор 57649.503.1502.1, схема на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 57649.503.1502.1.1, схема на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 57649.503.1502.1.2, поземлен имот с идентификатор 57649.503.1500, сграда с идентификатор 57649.503.1500.1, сграда с идентификатор 57649.503.1500.2, състоящо се в промяна на границитета между поземлени имоти с идентификатори 57649.503.1500, 57649.503.1503, 57649.503.1519, заличаване на поземлени имоти с идентфикатори 57649.503.1501, 57649.503.1502, нанасяне на поземлен имот с проектен идентификатор 57649.503.3892 и  се извършва въз основа на скица-проект №15-714353-07.08.2020г.
Изменението засяга поземлен имот с идентификатор 57649.503.1500, сграда с идентификатор 57649.503.1500.1, сграда с идентификатор 57649.503.1500.2, поземлен имот с идентификатор 57649.503.1503, поземлен имот с идентификатор 57649.503.1519, поземлен имот с идентификатор 57649.503.1501, сграда с идентификатор 57649.503.1501.1, поземлен имот с идентификатор 57649.503.1502, сграда с идентификатор 57649.503.1502.1, схема на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 57649.503.1502.1.1, схема на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 57649.503.1502.1.2, поземлен имот с идентификатор 57649.503.1500, сграда с идентификатор 57649.503.1500.1, сграда с идентификатор 57649.503.1500.2, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право.
В 14-дневен срок, считано от датата на залепване на уведомлението на таблото в приемната на СГКК - Търговище  и публикуването му на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография  и кадастър се предоставя възможност за запознаване с изменението.
Приложение: Заповед № 18-8656-15.09.2020 г. и скица проект № 15-714353-07.08.2020 г.
                                                                                               Началник на СГКК – СГКК ГР. ТЪРГОВИЩЕ:…………………
/ инж. Рени Митева /

Дата на поставяне на таблото: 14.10.2020г.
Дата на сваляне от таблото: 28.10.2020г.
Длъжностно лице: Снежана Георгиева – гл.спец. АО
 

slogan bg