Премини към основното съдържание

Изходящ № 24-21378-04.09.2020 г.

Дата на отпубликуване
статус
Актуално
Срок на уведомлението
14 дни
Документи
До
ВАСИЛ ЙОРДАНОВ СТОЯНОВ МАРГАРИТА ВАСИЛЕВА ТУРЛАКОВА ЙОВКА ВАСИЛЕВА ПОПОВА Веселина Христова Попова ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ АТАНАС ХРИСТОВ ПОПОВ
Подразделения

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 8 от АПК и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-313151-20.07.2020 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-8362-04.09.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. СЛИВЕН, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Сливен за поземлен имот с идентификатор 67338.513.212, сграда с идентификатор 67338.513.212.1, сграда с идентификатор 67338.513.212.2, сграда с идентификатор 67338.513.212.3, състоящо се в прегенериране на сгради и нанасяне на СОС.
Изменението засяга поземлен имот с идентификатор 67338.513.212, сграда с идентификатор 67338.513.212.1, сграда с идентификатор 67338.513.212.2, сграда с идентификатор 67338.513.212.3, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право.
В двуседмичен срок, считано от датата на получаване на настоящoто уведомление, Ви се предоставя възможност да се запознаете със Заповед № 18-8362-04.09.2020 г. на началника на СГКК - ГР. СЛИВЕН и скицата – проект към нея.

Приложение: Заповед № 18-8362-04.09.2020 г.

    НАЧАЛНИК НА СГКК – ГР. СЛИВЕН:…………………
    / инж.Теодора Балулова /
*На основание чл.18а, ал. 10 от АПК уведомлението да се постави на табло в СГКК -Сливен и да се публикува на електронната страница на Агенция по геодезия,
картография и кадастър.
*Дата на поставянe на табло:07.10.2020г.
*Дата на сваляне от табло:21.10.2020г.
 

slogan bg