Премини към основното съдържание

Изходящ № 24-21323-04.09.2020 г.

Дата на отпубликуване
статус
Актуално
Срок на уведомлението
14 дни
Документи
До
До: Огнян Петров СърбинскиДо: Стефан Василев БояновДо: Красимир Таков БожиловДо: Община Кюстендил
Подразделения

Във връзка с искане  № 01-312323-20.07.2020 г. от  Огнян Петров Сърбински и на основание чл. 35б, ал.3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) Ви уведомяваме, че със заповед № 18-8333-04.09.2020 г. на Началника на СГКК Кюстендил е открито производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на обект имот, собственост на наследници на Цвета Михайлова Сърбинска, намиращ се в землището на с. Скриняно, общ. Кюстендил.

Правоспособното лице, на което се възлага изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри е инж. Кирил Атанасов, вписано в регистъра по чл. 12, т. 7 от ЗКИР въз основа на заповед № 050 от 11.04.2001 година на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.
Съгласно заповед № 18-85333-04.09.2020 г., в срок от 14 дни от съобщаването на настоящата заповед, собствениците на имоти, намиращи се на територията на определения район, са длъжни да означат на свои разноски границите на имотите си.

    Началник на СГКК – ГР. КЮСТЕНДИЛ:…………………
    / инж. Антон Младенов /
 

slogan bg