Премини към основното съдържание

Изходящ № 24-21224-03.09.2020 г.

Дата на отпубликуване
статус
Актуално
Срок на уведомлението
14 дни
Документи
До
ДО ФЕРИДЕ МУСТАФА С. СЛАВЯНОВО УЛ. „ПАТРИЯРХ ЕВТИМИЙ“ №1 КАТЯ ХРИСТОВА С. СЛАВЯНОВО УЛ. „ЕЛИН ПЕЛИН“ №5 СЕВДИЕ МЕХМЕД ГР. АСЕНОВГРАД УЛ. „РОДИНА“ №3 РУФАТ ЮМЕРОВ С. СЛАВЯНОВО
Подразделения

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 8 от АПК и чл. 53б, ал. 7 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-285127-06.07.2020 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-8295-03.09.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. ТЪРГОВИЩЕ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на с. Славяново за поземлен имот с идентификатор 67091.12.31, поземлен имот с идентификатор 67091.12.485, поземлен имот с идентификатор 67091.12.126, състоящо се в промяна на границата между поземлени имоти с идентификатори 67091.12.31, 67091.12.485, залиачане на поземлен имот с идентификатор 67091.12.26, нанасяне на нови поземлени имоти с проектни идентификатори 67091.12.895, 67091.12.894, сгради с проектни идентфикатори 67091.12.894.1, 67091.12.894.2.
Изменението засяга поземлен имот с идентификатор 67091.12.31, поземлен имот с идентификатор 67091.12.485, поземлен имот с идентификатор 67091.12.126, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право.
В 14-дневен срок, считано от датата на залепване на уведомлението на таблото в приемната на СГКК - Търговище  и публикуването му на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография  и кадастър се предоставя възможност за запознаване с изменението.
Приложение: Заповед № 18-8295-03.09.2020 г. и скица проект № 15-597989-08.07.2020 г.

                                               Началник на СГКК – СГКК ГР. ТЪРГОВИЩЕ:…………………
/ инж. Рени Митева /
Дата на поставяне на таблото: 06.10.2020г.
Дата на сваляне от таблото: 20.10.2020г.
Длъжностно лице: Бистра Бончева – гл.спец. АО
 

slogan bg