Премини към основното съдържание

Изходящ № 24-21213-03.09.2020 г.

Дата на отпубликуване
статус
Актуално
Срок на уведомлението
14 дни
Документи
До
ИСМАИЛ ДЕРЕЛИЕВ
С. ВРАНИ КОН
КУРУ МАХАЛА

Подразделения

На основание чл. 49а, ал.1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) Ви уведомяваме, че с протокол № 21-1667 от 03.09.2020г. на СГКК - ГР. ТЪРГОВИЩЕ са приети кадастралната карта и кадастралните регистри на поземлен имот с идентификатор 12156.501.13, находящ се в землището на с. Врани кон, общ. Омуртаг, обл. Търговище.
Материалите са на разположение в СГКК - ГР. ТЪРГОВИЩЕ.
    В 14-дневен срок считано от датата на залепването на уведомлението на таблото в приемната на СГКК - Търговище  и публикуването му на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография  и кадастър можете да направите писмени искания и възражения по приетите кадастрална карта и кадастрални регистри пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Търговище.

Началник на СГКК – СГКК ГР. ТЪРГОВИЩЕ:…………………
/ инж. Рени Митева /

Дата на поставяне на таблото: 13.10.2020г.

Дата на сваляне от таблото: 27.10.2020г.

Длъжностно лице: Снежана Георгиева – гл.спец. АО
 

slogan bg