Премини към основното съдържание

Изходящ № 24-1947-21.01.2021 г.

Дата на отпубликуване
статус
Актуално
Срок на уведомлението
14 дни
Документи
До
ДО: ОБЩИНА СЛИВЕН ДО: "ДАЯНА" ЕООД ДО: РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ) ЕАД
Подразделения

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 8 от АПК и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-586110-16.12.2020 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-771-21.01.2021 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. СЛИВЕН, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Сливен за сграда с идентификатор 67338.701.278.1, схема на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67338.701.278.1.1, схема на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67338.701.278.1.2, схема на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67338.701.278.1.3, схема на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67338.701.278.1.4, схема на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67338.701.278.1.5, схема на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67338.701.278.1.6, схема на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67338.701.278.1.7, сграда с идентификатор 67338.701.278.2, състоящо се в съединяване на сгради с идентификатори 67338.701.278.1 и 67338.701.278.2. Схемите на самостоятелните обекти от заличената сграда 1 се коригират по архитектурен проект и се нанасят в обединената сграда с проектен идентификатор 67338.701.278.4.
Изменението засяга сграда с идентификатор 67338.701.278.1, схема на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67338.701.278.1.1, схема на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67338.701.278.1.2, схема на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67338.701.278.1.3, схема на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67338.701.278.1.4, схема на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67338.701.278.1.5, схема на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67338.701.278.1.6, схема на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67338.701.278.1.7, сграда с идентификатор 67338.701.278.2, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право.
В двуседмичен срок, считано от датата на получаване на настоящoто уведомление, Ви се предоставя възможност да се запознаете със Заповед № 18-771-21.01.2021 г. на началника на СГКК - ГР. СЛИВЕН, скица – проект и схеми - проект към нея.

Приложение: Заповед № 18-771-21.01.2021 г., скица проект №15-47822/21.01.2021г., схема проект №15-47473-21.01.2021г., схема проект №15-47482-21.01.2021г., схема проект №15-47499-21.01.2021г., схема проект №15-47509-21.01.2021г., схема проект №15-47530-21.01.2021г. и схема проект №15-48194-21.01.2021г.

    НАЧАЛНИК НА СГКК – ГР. СЛИВЕН:…………………
    / инж.Теодора Балулова /
*На основание чл.18а, ал. 10 от АПК уведомлението да се постави на табло в СГКК -Сливен и да се публикува на електронната страница на Агенция по геодезия,
картография и кадастър.
*Дата на поставянe на табло:22.02.2021г.
*Дата на сваляне от табло:08.03.2021г.
 

slogan bg