Премини към основното съдържание

Изходящ № 24-18673-06.08.Изходящ № 24-18673-06.08.2020 г.2020 г.

Дата на отпубликуване
статус
Актуално
Срок на уведомлението
14 дни
Документи
До
До: НЕЛИ ВАСИЛЕВА БАГАЛИЙСКА
СИЛВИЯ ВАСИЛЕВА СТОЙЧЕВА-ДИМИТРОВА
ИВАН АЛЕКСАНДРОВ КОСТАДИНОВ
СНЕЖКА АЛЕКСАНДРОВА ИРОВА
РУМЯНА КИРИЛОВА СТОИЛКОВА
ДИМИТЪР КИРИЛОВ СТОИЛКОВ
ЗОЯ БОЯНОВА ЦЕНКОВА
ЕМИЛИЯ БОЯНОВА ВАСЕВА
ВАЛЕНТИН ДРАГАНОВ ВАСИЛИЕВ
ВАСИЛ ДРАГАНОВ ВАСИЛЕВ
ДРАГАН ВАСИЛИЕВ АНДОНОВ
ВЛАДИМИР ИВАНОВ СТОЯНОВ

Подразделения

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 8 от АПК и чл. 54, ал. 4 / чл. 53б, ал. 7 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-204120-22.05.2020 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-7295-06.08.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. КЮСТЕНДИЛ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Кюстендил за поземлен имот с идентификатор 41112.500.1251, поземлен имот с идентификатор 41112.500.1254, сграда с идентификатор 41112.500.1254.2, поземлен имот с идентификатор 41112.500.1255, поземлен имот с идентификатор 41112.500.1254, сграда с идентификатор 41112.500.1254.2, състоящо се в отстраняване на непълноти и грешки.
    Изменението засяга поземлен имот с идентификатор 41112.500.1251, поземлен имот с идентификатор 41112.500.1254, сграда с идентификатор 41112.500.1254.2, поземлен имот с идентификатор 41112.500.1255, поземлен имот с идентификатор 41112.500.1254, сграда с идентификатор 41112.500.1254.2, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право.
В двуседмичен срок, считано от датата на получаване на настоящoто уведомление, Ви се предоставя възможност да се запознаете със Заповед № 18-7295-06.08.2020 г. на началника на СГКК - ГР. КЮСТЕНДИЛ и скицата – проект към нея.

Приложение: Заповед № 18-7295-06.08.2020 г. и скица проект № 15-435687-28.05.2020 г.

    НАЧАЛНИК НА СГКК – ГР. КЮСТЕНДИЛ:…………………
    / инж. Антон Младенов /

slogan bg