Премини към основното съдържание

Изходящ № 24-183-04.01.2021 г.

Дата на отпубликуване
статус
Актуално
Срок на уведомлението
14 дни
Документи
До
До: ИВАН ДИМИТРОВ АПОСТОЛОВ, гр. Ямбол До: ТОДОР ИЛИЕВ КИРАНОВ, гр. Ямбол До: ЗДРАВКА КИРИЛОВА КИРАНОВА, гр. Ямбол До: ТОДОР ЙОРДАНОВ РАДЕВ, гр. Ямбол До: ВАНЯ ТОДОРОВА ЖЕЛЕВА, гр. Ямбол
Подразделения

На основание чл.61, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК и чл.54, ал.4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-413814-11.09.2020 г., подадено на основание чл.51, ал.3 от ЗКИР е издадена заповед № 18-12001-07.12.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. ЯМБОЛ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Ямбол за поземлен имот с идентификатор 87374.541.66, поземлен имот с идентификатор 87374.542.153, сграда с идентификатор 87374.542.153.1, схема на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.542.153.1.1, схема на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.542.153.1.2, схема на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.542.153.1.3, схема на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.542.153.1.4, сграда с идентификатор 87374.542.153.2, поземлен имот с идентификатор 87374.542.154, сграда с идентификатор 87374.542.154.1, сграда с идентификатор 87374.542.154.3, сграда с идентификатор 87374.542.154.4, състоящо се в корекция границите на имота с което се засягат имоти с идентификатори 87374.541.66 и 87374.541.154, сгради с идентификатори 87374.541.154.1, 87374.541.154.3 и 87374.541.154.4, корекция контура на сграда с идентификатор 87374.542.153.1 и на самостоятелните обекти в нея.
В кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго   вещно право върху един или повече от посочените имоти.
В двуседмичен срок, считано от датата на получаване на настоящoто уведомление, Ви се предоставя възможност да се запознаете със Заповед № 18-12001-07.12.2020 г. на началника на СГКК - гр. ЯМБОЛ и скицата - проект към нея.

    НАЧАЛНИК НА СГКК - ГР. ЯМБОЛ:…………………
    / инж. Р. Христова /

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК: 05.01.2021 г.
Дата на сваляне от таблото: 20.01.2021 г.
 

slogan bg