Премини към основното съдържание

Изходящ № 24-1790-18.02.2021 г.

Дата на отпубликуване
статус
Актуално
Срок на уведомлението
14 дни
Документи
До
ДО ТОДОР СОТИРОВ ТОДОРОВ ГР.ПЛОВДИВ УЛ.“БОГОМИЛ“ № 100 ЕТ.4 АП.12 ДО СТОЯН СОТИРОВ СОТИРОВ ГР.ПЛОВДИВ УЛ.“АРДА“ № 9 А
Подразделения

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 8 от АПК и чл. 54, ал. 4 / чл. 53б, ал. 7 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-345182-05.08.2020 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-715-20.01.2021 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. ПЛОВДИВ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Пловдив за поземлен имот с идентификатор 56784.523.87, сграда с идентификатор 56784.523.87.1, поземлен имот с идентификатор 56784.523.88, сграда с идентификатор 56784.523.88.1, сграда с идентификатор 56784.523.88.2, поземлен имот с идентификатор 56784.523.87, сграда с идентификатор 56784.523.87.1, поземлен имот с идентификатор 56784.523.280, състоящо се в промяна границите м/у ПИ 56784.523.87 И 56784.523.88.
Изменението засяга поземлен имот с идентификатор 56784.523.87, сграда с идентификатор 56784.523.87.1, поземлен имот с идентификатор 56784.523.88, сграда с идентификатор 56784.523.88.1, сграда с идентификатор 56784.523.88.2, поземлен имот с идентификатор 56784.523.87, сграда с идентификатор 56784.523.87.1, поземлен имот с идентификатор 56784.523.280, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право.
В двуседмичен срок, считано от датата на получаване на настоящoто уведомление, Ви се предоставя възможност да се запознаете със Заповед № 18-715-20.01.2021 г. на началника на СГКК - ГР. ПЛОВДИВ и скицата – проект към нея.
Приложение: Заповед № 18-715-20.01.2021 г. и скица проект № 15-42191-20.01.2021 г.
    НАЧАЛНИК НА СГКК – ГР. ПЛОВДИВ:…………………
    / инж. Никола Бадев /
Дата на поставяне на таблото: 18.02.2021 г.
Дата на сваляне от таблото:     04.03.2021 г.
 

slogan bg