Премини към основното съдържание

Изходящ № 24-1731-20.01.2021 г.

Дата на отпубликуване
статус
Актуално
Срок на уведомлението
14 дни
Документи
До
ДО: ПЕТРАНКА ИВАНОВА ПЕТРОВА ДО: АТАНАСКА ГЕОРГИЕВА МИТЕВА ДО: ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ МИТЕВ ДО: ПЕТЪР ИВАНОВ ПЕТРОВ
Подразделения

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 8 от АПК и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-557433-27.11.2020 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-679-20.01.2021 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. СЛИВЕН, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Сливен за поземлен имот с идентификатор 67338.516.86, сграда с идентификатор 67338.516.86.3, сграда с идентификатор 67338.516.86.4, сграда с идентификатор 67338.516.86.1, сграда с идентификатор 67338.516.86.2, поземлен имот с идентификатор 67338.516.86, състоящо се в обединяване на сгради с идентификатори 67338.516.86.1 и 67338.516.86.2, като в проектната сграда с идентификатор 67338.516.86.5 се нанася СОС с проектен идентификатор 67338.516.86.5 на етаж 3 със собственици Атанаска Георгиева Митева и Димитър Георгиев Митев. В кадастралния регистър се извършва промяна, като в сгради с идентификатори 67338.516.86.3 и 67338.516.86.4 се премахват за собственици Петранка Иванова Петрова и Атанаска Георгиева Митева и се вписва Петър Иванов Петров..
Изменението засяга поземлен имот с идентификатор 67338.516.86, сграда с идентификатор 67338.516.86.3, сграда с идентификатор 67338.516.86.4, сграда с идентификатор 67338.516.86.1, сграда с идентификатор 67338.516.86.2, поземлен имот с идентификатор 67338.516.86, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право.
В двуседмичен срок, считано от датата на получаване на настоящoто уведомление, Ви се предоставя възможност да се запознаете със Заповед № 18-679-20.01.2021 г. на началника на СГКК - ГР. СЛИВЕН и скицата – проект към нея.
Приложение: Заповед № 18-679-20.01.2021 г. и скица проект № 15-40094-20.01.2021 г.

    НАЧАЛНИК НА СГКК – ГР. СЛИВЕН:…………………
    / инж.Теодора Балулова /
*На основание чл.18а, ал. 10 от АПК уведомлението да се постави на табло в СГКК -Сливен и да се публикува на електронната страница на Агенция по геодезия,
картография и кадастър.
*Дата на поставянe на табло:22.02.2021г.
*Дата на сваляне от табло:08.03.2021г.
 

slogan bg