Премини към основното съдържание

Изходящ № 24-164-04.01.2021 г.

Дата на отпубликуване
статус
Актуално
Срок на уведомлението
14 дни
Документи
До
До: СТОЯНКА КИРЧЕВА ИВАНОВА гр. Ямбол До: КИРИЛКА ИВАНОВА ПЕТРОВА гр. София
Подразделения

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-574872-09.12.2020г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-80-04.01.2021г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. ЯМБОЛ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Ямбол за сграда с идентификатор 87374.540.203.1, схема на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.540.203.1.1, схема на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.540.203.1.2, състоящо се в отстраняване на непълнота и грешка в КККР на гр.Ямбол в сграда с идентификатор 87374.540.203.1, представляващо нанасяне на два броя самостоятелни обекти с идентификатори 87374.540.203.1.1 и 87374.540.203.1.2
В кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго   вещно право върху един или повече от посочените имоти.
В двуседмичен срок, считано от датата на получаване на настоящoто уведомление, Ви се предоставя възможност да се запознаете със Заповед № 18-80-04.01.2021г. на началника на СГКК - гр. ЯМБОЛ и скицата – проект към нея.

    НАЧАЛНИК НА СГКК – ГР. ЯМБОЛ:…………………
    / инж. Р. Христова /

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК: 06.01.2021г.
Дата на сваляне от таблото: 20.01.2021г.
 

slogan bg