Премини към основното съдържание

Изходящ № 24-15988-09.07.2020 г.

Дата на отпубликуване
статус
Актуално
Срок на уведомлението
14 дни
Документи
До
До: СВЕТОМИР НИКОЛОВ КРЪСТЕВ До: ДИМИТЪР СТЕФАНОВ ГЕОРГИЕВ До: ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ЩЕРИОНОВА
Подразделения

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-85134-18.02.2020 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-6280-09.07.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. ПЛОВДИВ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на р-н Долни Воден за поземлен имот с идентификатор 99088.126.20
ик или носител на друго вещно право върху един или повече от посочените имоти.
В двуседмичен срок, считано от датата на получаване на настоящето уведомление, Ви се предоставя възможност да се запознаете със Заповед № 18-6280-09.07.2020 г. на началника на СГКК - ГР. ПЛОВДИВ и скицата – проект към нея.

Приложение: Заповед № 18-6280-09.07.2020 г.

НАЧАЛНИК НА СГКК – ГР. ПЛОВДИВ:…………………
                                                                            / инж. Никола Бадев /

Уведомлението е поставено на таблото в приемната на СГКК Пловдив на 12.10.2020г.
Дата на сваляне от таблото: 26.10.2020г.
 

slogan bg