Премини към основното съдържание

Изходящ № 24-1198-13.01.2021г.

Дата на отпубликуване
статус
Актуално
Срок на уведомлението
14 дни
Документи
До
ДО ГАЛИНА РАШКОВА СТОЙЧЕВА ГР.ВАРНА Ж.К.“МЛАДОСТ“ БЛ.141, ВХ.6, ЕТ.8, АП.111 ДО: ДИЯН РАШКОВ ГЕОРГИЕВ ГР.ВАРНА Ж.К.“МЛАДОСТ“ БЛ.105, ВХ.3, ЕТ.2, АП.6 ДО: СТИЛИЯНА ВАЛЕНТИНОВА ХРИСТОВА ГР.ВАРНА Ж.К.“ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК“ БЛ.229, ВХ.1, ЕТ.7, АП.25 ДО: КРАСИМИР КИРИЛОВ ЧЕРНЕВ ЧРЕЗ РАЛИЦА МИЛЕНОВА ПЕЕВА ГР.ВАРНА БУЛ.“ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК“ №99, ЕТ.1, ОФИС №3
Подразделения

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 8 от АПК и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-294675-09.07.2020 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-469-13.01.2021г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. ВАРНА, с която е отказано изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на с. Страшимирово за поземлени имоти с идентификатори 69763.501.210, 69763.501.206 и 69763.501.207, състоящо се в заличаване на поземлени имоти с идентификатори 69763.501.210, 69763.501.206 и 69763.501.207  и нанасяне на шест нови поземлени имота с идентификатори 69763.501.506, 69763.501.507, 69763.501.508, 69763.501.509, 69763.501.510 и 69763.501.511 съобразно проект за изменение изработен от правоспособно лице по ЗКИР за отразяване на УПИ III-210, кв.26 по плана на с.Страшимирово.
Съгласно чл. 54, ал. 6 от Закона за кадастъра и имотния регистър, заповедта подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването й по реда на АПК пред Административен съд - ГР. ВАРНА.
Приложение: Заповед № 18-469-13.01.2021 г. и скица проект № 15-691577-31.07.2020г.

    НАЧАЛНИК НА СГКК – ГР. ВАРНА:…………………
    / инж. Красимира Божкова /
 

slogan bg