Премини към основното съдържание

Изходящ № 01-486302-01.04.2021 г.

Дата на отпубликуване
статус
Актуално
Срок на уведомлението
14 дни
Документи
До
До: Елена Тодорова Скоклева
Подразделения

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 8 от АПК и чл. 54, ал. 4 / чл. 53б, ал. 7 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-486302-20.10.2020 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-2374-01.03.2021 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. ПЛОВДИВ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Асеновград за схема на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 00702.512.75.1.1.
Изменението засяга схема на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 00702.512.75.1.1, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право.
В двуседмичен срок, считано от датата на получаване на настоящoто уведомление, Ви се предоставя възможност да се запознаете със Заповед № 18-2374-01.03.2021 г. на началника на СГКК - ГР. ПЛОВДИВ и скицата – проект към нея.

Приложение: Заповед № 18-2374-01.03.2021 г.

ИНЖ. НИКОЛА БАДЕВ
Началник на СГКК – гр. Пловдив

Дата на поставяне на таблото в СГКК – Пловдив: 01.04.2021 г.
Дата на сваляне от таблото: 15.04.2021 г.
 

slogan bg