Премини към основното съдържание

Изходящ № 01-235141-06.10.2020 г.

Дата на отпубликуване
статус
Актуално
Срок на уведомлението
14 дни
Документи
До
До: Албена Костадинова Костадинова
Подразделения

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 8 от АПК и чл. 54, ал. 4 / чл. 53б, ал. 7 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-235141-09.06.2020 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-7822-21.08.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – гр. Пловдив, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на с. Патриарх Евтимово за поземлен имот с идентификатор 55590.51.28.
Изменението засяга поземлен имот с идентификатор 55590.51.28, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право.
В двуседмичен срок, считано от датата на получаване на настоящoто уведомление, Ви се предоставя възможност да се запознаете със Заповед № 18-7822-21.08.2020 г. на началника на СГКК – гр. Пловдив и скицата – проект към нея.

Приложение: Заповед № 18-7822-21.08.2020 г. и скица проект № 15-765728-21.08.2020 г.

ИНЖ. НИКОЛА БАДЕВ

Началник на СГКК – Пловдив

Дата на поставяне на таблото в СГКК – Пловдив: 06.10.2020 г.
Дата на сваляне от таблото: 20.10.2020 г.
 

slogan bg