Премини към основното съдържание

Изх.№ 24-5103-19.02.2021 г.

Дата на отпубликуване
статус
Актуално
Срок на уведомлението
14 дни
Документи
До
ЮЛИЯ АТАНАСОВА АТАНАСОВА гр. Варна
Подразделения

             В изпълнение на чл. 56, ал. 9 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. и чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК и чл. 53, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод служебно заявление рег. № 09-138920/18.11.2020г. по писмо с изх.№ 2801-25099/16.11.2020г. от Община Ямбол, подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, СГКК гр. Ямбол извършва изменение в кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Ямбол за поземлен имот с идентификатор 87374.559.140 с адрес: гр. Ямбол, ул.„Юндола “ № 26
             Служба по геодезия, картография и кадастър /СГКК/- Ямбол изпълни задължението си и уведоми заинтересованите лица с уведомление на основание чл.26, ал.1 от АПК с изх. №24-28790/19.11.2020г. и с изх.№ 24-31465/15.12.2020г.,уведомлението  се постави на таблото в СГКК - Ямбол и се публикува на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.
             В законоустановения срок няма постъпили възражения от заинтересованите лица.
      Със заявление 01-550352-24.11.2020 г. от Димитринка Тодорова Стойкова е предоставен протокол  вх. р. 1681 том II от 25.04.1994г. за вписване отстъпено право на строеж  
      С друг вид документ 05-14582-25.11.2020 г. от Щилион Атанасов Щерев  е предоставен протокол № 6/20.03.1970 за отстъпено право на строеж.
      След направена справка в Служба по вписванията – гр. Ямбол  и  установяването   на по- нов документ за вещни права върху имота е изпратено уведомление по чл. 30 ал.2 с изх. №24-1440/15.01.2021г. Със заявление №01-30434-21.01.2021г. от Щилион Атанасов Щерев е предоставен: нотариален акт  № 96 том.XXIX  вх.р.10058 дело 6346 от 05.10.2006 г. за вписване отстъпено  право на строеж.      
      С оглед гореизложеното СГКК гр. Ямбол извършва :
      - вписване на Община Ямбол като собственик на имота с нов документ-АЧОС № 61, вх. рег. № 5984, том 20 от 02.11.2020г. вписан в СВ гр.Ямбол, с цел актуализиране на КККР на гр. Ямбол. 
      -  вписване за ½ ид.ч. в имота с отстъпеното право на строеж – Димитринка Тодорова Стойкова с протокол  вх. р. 1681 том II от 25.04.1994г.
      -  вписване за ½ ид.ч. в имота с отстъпеното право на строеж – Щилион Атанасов Щерев и    Иванка Георгиева Щерева нотариален акт № 96 том.XXIX  вх.р.10058 дело 6346 от 05.10.2006 г.
       - заличаване в КРНИ  като собственици в ПИ 87374.559.140 - Димитрина Тодорова Стойкова, Илиана Атанасова Атанасова и Юлия Атанасова Атанасова

             Изменението подлежи на обжалване в 14-дневен срок на основание чл.149, ал.1 от   АПК  пред Административен съд Ямбол чрез СГКК - Ямбол. 
             Актуализация на КККР относно имот с идентификатор: 87374.559.140 ще се извърши след влизане в сила на изменението. 

                                  

       
                                                                                   НАЧАЛНИК НА СГКК - Ямбол:  ..................... 
                                                                                                                                   /инж. Р. Христова/

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК: 19.02.2021г.
Дата на сваляне от таблото и електронната страница на АГКК: 06.03.2021г.
 

slogan bg