Премини към основното съдържание

Изх.№ 24-4921-18.02.2021 г.

Дата на отпубликуване
статус
Актуално
Срок на уведомлението
14 дни
Документи
До
До: Н- ци на КОЛЬО ИВАНОВ ТЕНЕВ Н- ци на НАДЕЖДА КОЛЕВА ТЕНЕВА РУМЯНА КОЛЕВА ТЕНЕВА гр. Ямбол
Подразделения

             В изпълнение на чл. 56, ал. 9 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. и чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК и чл. 53, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод служебно заявление рег. № 09-144862/02.12.2020г. по писмо с изх. №2801-26283/30.11.2020г. от Община Ямбол, подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, СГКК гр. Ямбол извършва изменение в кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Ямбол за поземлен имот с идентификатор 87374.523.191 с адрес: гр. Ямбол, ул.„Мальовица“№15 състоящо се във вписване на Община Ямбол като собственик на имота с нов документ-АЧОС № 186, вх. рег. № 6451, том 21 от 18.11.2020г. вписан в СВ гр.Ямбол, с цел актуализиране на КККР на гр. Ямбол.
             Изменението засяга поземлен имот с идентификатор: 87374.523.191  за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право.
             Изменението подлежи на обжалване в 14-дневен срок на основание чл.149, ал.1 от АПК  пред Административен съд Ямбол чрез СГКК - Ямбол. 

             Актуализация на КККР относно имот с идентификатор: 87374.523.191 ще се извърши след влизане в сила на изменението.  
                                       

          
                                                                                   НАЧАЛНИК НА СГКК - Ямбол:  ..................... 
                                                                                                                                   /инж. Р. Христова/

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК: 18.02.2021г.
Дата на сваляне от таблото и електронната страница на АГКК: 05.03.2021г.
 

slogan bg