Премини към основното съдържание

Изх.№ 22-202-12.10.2020 г.

Дата на отпубликуване
статус
Актуално
Срок на уведомлението
14 дни
До
ВЕСЕЛА ДОБРЕВА ХАДЖИНИКОЛОВА
Подразделения

На основание чл. 61, ал. 1 от АПК във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-452502-08.10.2019 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е постановен отказ изх. № 17-213-03.09.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - Бургас, за изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на                   гр. Бургас, община Бургас, за обект на кадастъра с идентификатор 07079.610.125.1.2, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право.
В двуседмичен срок, считано от датата на поставяне на уведомлението на таблото в приемната на СГКК - Бургас и публикуването му на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, Ви се предоставя възможност да се запознаете със отказ изх. № 17-213-03.09.2020 г. на началника на СГКК – Бургас, като от същата се считате уведомени за издадения административен акт.

    Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК : 12.10.2020 г. 

НАЧАЛНИК НА СГКК БУРГАС:
                                ИНЖ. СВЕТЛА КУТЛЕВА
 

slogan bg