Премини към основното съдържание

Изх. № 24-9188-31.03.2021

Дата на отпубликуване
статус
Актуално
Срок на уведомлението
14 дни
Документи
До
ЕТ"ЕТАЛОН-ИАМ-ИЛИЯ МАЛАМОВ"
Подразделения

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег.                                                                        № 01-578410-11.12.2020г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена Заповед № 18-1660-11.02.2021г. на Началника на СГКК - Благоевград, с която е одобрено изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на     с. Градево, общ. Симитли, състоящо се в заличаване от КРНИ за поземлен имот с идентификатор 17405.200.6  на ЕТ"ЕТАЛОН-ИАМ-ИЛИЯ МАЛАМОВ" и вписване на „ЮРОБАНК и ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ“ АД.

В двуседмичен срок, считано от датата на поставяне на уведомлението на таблото в приемната на СГКК – Благоевград и публикуването му на електронната страница на Агенция по геодезия, картография и кадастър, Ви се предоставя възможност да се запознаете със Заповед № 18-1660-11.02.2021г. на Началника на СГКК – Благоевград.
    
Приложение:   Заповед № 18-1660-11.02.2021г. на Началника на СГКК- Благоевград.

Дата на поставяне на таблото и публикуване на ел. страницата на АГКК: 31.03.2021г.
Дата на сваляне от таблото и ел.страницата на АГКК: 15.04.2021г.

ИНЖ. ВАЛЕРИ ТИМЕВ  
Началник на Служба по геодезия
картография и кадастър-Благоевград
 

slogan bg