Премини към основното съдържание

Изх. № 24-6518-05.03.2021 г.

Дата на отпубликуване
статус
Актуално
Срок на уведомлението
14 дни
До
До: Емил Асенов Милев До: Бойка Станойкова Иванова До: АгнесаТихомирова Зарева До: Георги Грозданов Чокойски До: Ивайло Райчов Чокойски До: Г-Н ПЕТЪР ПАУНОВ – кмет на Община Кюстендил
Подразделения

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИЛЕВ, УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ИВАНОВА, 
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЗАРЕВА, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕОРГИ ЧОКОЙСКИ, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИВАЙЛО ЧОКОЙСКИ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПАУНОВ,

    Уведомяваме Ви, че със заповед № 18-2612-05.03.2021 г. на началника на Службата по геодезия, картография и кадастър – ГР. КЮСТЕНДИЛ, на основание чл. 49а, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) са одобрени кадастралната карта и кадастралните регистри за поземлен имот с идентификатор 58129.10.501, дворно място в махала „Чокойска“ извън регулационния и кадастралния план на с. Преколница , общ. Кюстендил, обл. Кюстендил, и сградата в него 58129.10.501.1, изработени по реда на чл. 35а от ЗКИР и приети с протокол № 35 от 01.12.2020 г. на Службата по геодезия, картография и кадастър - гр.  КЮСТЕНДИЛ.
На основание чл. 49а, ал. 4 от ЗКИР одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри не подлежат  на обжалване. 

ИНЖ. АНТОН МЛАДЕНОВ
НАЧАЛНИК НА СГКК - ГР. КЮСТЕНДИЛ 
Изготвил:инж. Ралица Лефтерова, гл.експ. „СПК“
 

slogan bg