Премини към основното съдържание

Изх. № 24-649-07.01.2021 г.

Дата на отпубликуване
статус
Актуално
Срок на уведомлението
14 дни
До
ЖИВКО ЙОРДАНОВ СЪБЕВ УЛ. „КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ № 35 ЕТ.2 АП.3 ВАРНА
Подразделения

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 8 от АПК и чл.54 ал.4 от ЗКИР, Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-580994-14.12.2020 г., подадено на основание чл.51 ал.3 от ЗКИР е издадена заповед № 18-12329-15.12.2020 г. на началника на СГКК Добрич, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралните регистри на недвижимите имоти на с.Дуранкулак, община Шабла за поземлен имот с идентификатор 24102.501.89, поземлен имот с идентификатор 24102.501.90, поземлен имот с идентификатор 24102.501.742.
    Изменението засяга поземлен имот с идентификатор 24102.501.89, поземлен имот с идентификатор24102.501.90, поземлен имот с идентификатор24102.501.742, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право.
    В двуседмичен срок, считано от датата на поставяне на уведомлението на таблото в приемната на СГКК Добрич и  публикуването му на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, Ви се предоставя възможност да се запознаете със Заповед №  18-12329-15.12.2020 г. на началника на СГКК Добрич.

Приложение: Заповед № 18-12329-15.12.2020 г. 

    Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК: 08.01.2021 г.

НАЧАЛНИК НА СГКК ДОБРИЧ..........................................

                                                         Инж.Веселин Атанасов
 

slogan bg