Премини към основното съдържание

Изх. № 24- 5708-02.03.2020г.

Дата на отпубликуване
статус
Актуално
Срок на уведомлението
14 дни
До
ДО НЕЛИ СЛАВОВА ЖЕЛЕВА
УЛ. „КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР БАТЕНБЕРГ“ № 1
ГР. СТАРА ЗАГОРА
Подразделения

На основание чл. 61, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс и чл. 56, ал. 9 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г. на МРРБ, във връзка с чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗКИР, Ви уведомяваме, че със Заявление с вх. № 01-109408-28.02.2020г. на СГКК - Стара Загора, подадено от Мария Димчева Димова, са предоставени материали и данни за изпълнение на чл. 54а, ал. 2 от ЗКИР. 
Одобрената кадастрална карта и регистри на гр. Стара Загора е изменена за имот с идентификатор 68850.505.6. Изменението се състои в нанясяне на новоизградена сграда с идентификатор 68850.505.6.3. За изменението са предоставени документи и материали, определени по чл. 58 и чл. 75 от Наредба № РД-02-20-5-15.12.2016 г. на МРРБ  и проект за изменение на ККР, подготвен от правоспособно лице по ЗКИР, Разрешение за строеж № 19-216/ 25.04.2019г., влязло в сила на 03.06.2019г. и Акт (Образец 14) за приемане на конструкцията от 03.02.2020г.
Данните в одобрената ККР са актуализирани на 02.03.2020г.

Началник на СГКК – ГР. СТАРА ЗАГОРА: …………………
(инж. Дияна Балева)

КС

Дата на залепване на таблото в СГКК: 14.10.2020 г.
 

slogan bg