Премини към основното съдържание

Изх. № 24-5140-22.02.2021

Дата на отпубликуване
статус
Актуално
Срок на уведомлението
14 дни
Документи
До
ДО СОБСТВЕНИКА/СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 17395.501.3017
Подразделения

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 70, ал. 5 от Наредба РД-02-20-5/15.12.2016г., Ви уведомявам, че е издадена Заповед № 17-61-19.02.2021г. на Началника на СГКК - Благоевград, с която се ОТКАЗВА изменение в кадастралната карта и кадастрални регистри на     гр. Гоце Делчев, общ. Гоце Делчев по заявление рег.                                                                   № 01-107027-27.02.2020г. на СГКК – Благоевград, подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР.
В двуседмичен срок, считано от датата на поставяне на уведомлението на таблото в приемната на СГКК – Благоевград и публикуването му на електронната страница на АГКК, Ви се предоставя възможност да се запознаете със Заповед № 17-61-19.02.2021г., на Началника на СГКК – Благоевград.
    
Приложение:   Заповед № 17-61-19.02.2021г. на Началника на СГКК- Благоевград.

Дата на поставяне на таблото и публикуване на ел. страницата на АГКК: 22.02.2021г.
Дата на сваляне от таблото и ел.страницата на АГКК: 09.03.2021г.

ИНЖ. ВАЛЕРИ ТИМЕВ  
Началник на Служба по геодезия
картография и кадастър-Благоевград
 

slogan bg