Премини към основното съдържание

Изх. № 24-5126-19.02.2021 г.

Дата на отпубликуване
статус
Актуално
Срок на уведомлението
14 дни
До
ДО: Г-ЖА ВИОЛЕТА ХРИСТОВА КАЦАРСКА ГР. ТРОЯН, П.К. 5600
Подразделения

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО СЪБЧЕВА,
На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-124829-10.04.2018 г. подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-614-18.01.2021 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Ловеч, с която е одобрено изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Априлци за поземлен имот с идентификатор 52218.546.16, одобрени със заповед № РД-18-49/ 31.08.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК.
    Изменението засяга поземлен имот с идентификатор 52218.546.16 - незастроен, в който се нанасят имоти при условието на чл. 54, ал. 7 от ЗКИР по граници въз основа на представени удостоверения и скица от Община Априлци и издадени решения от Общинска служба по земеделие – Троян, офис Априлци. За засегнатия от изменението поземлен имот в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственици/ наследници или носители на други вещни права.
В двуседмичен срок, считано от датата на поставяне на уведомлението на таблото в приемната на СГКК – гр. Ловеч и публикуването му на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, Ви се предоставя възможност да се запознаете със Заповед № 18-614-18.01.2021 г. на началника на СГКК – гр. Ловеч и скицата – проект към нея.
    Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК: 22.02.2021 г.
Дата на сваляне от таблото и страницата на АГКК: 09.03.2021 г.                        
Длъжностно лице: инж. Виолина Симеонова – ст. експерт „ГД” .....................

НАЧАЛНИК НА СГКК -  гр. Ловеч: …………………
    /инж. Михаил Киров /
 

slogan bg