Премини към основното съдържание

Изх. № 24-5074-19.02.2021г.

Дата на отпубликуване
статус
Актуално
Срок на уведомлението
14 дни
До
АТАНАС ДИМИТРОВ АТАНАСОВ п.к. 8600 гр. Ямбол
Подразделения

           В изпълнение на чл.56, ал.9 от Наредба №РД-02-20-5/15.12.2016г. и чл.61, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомявам, че по повод служебно заявление рег. № 09-12271/26.01.2021г. по писмо с изх. №2801-01822/25.01.2021г. от Община Ямбол, подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, СГКК гр. Ямбол извършва изменение на кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Ямбол за поземлен имот с идентификатор 87374.542.110 с адрес: гр. Ямбол, ул. „Крали Марко“ №6-8, състоящо се във вписване  на ОБЩИНА ЯМБОЛ като собственик на имота с нов документ – АЧОС №102, вх. рег. №264, том 1 от 21.01.2021г. вписан в СВ гр.Ямбол  и се запазва вписаното вещно право – право на строеж на СТЕФАН НИКОЛОВ СТЕФАНОВ с Протокол от 04.01.1966г. на ЯРС, ГЕОРГИ ЖЕЛЕВ ГЕОРГИЕВ, НЕВЕНА АТАНАСОВА ПЕНКОВА, МАРИНА АТАНАСОВА ПЕНКОВА и  НИКОЛАЙ АТАНАСОВ ПЕНКОВ с Нотариален акт №139 от 18.11.1998г. на ЯРС, СТОЯНА ДИМИТРОВА АТАНАСОВА с Нотариален акт № 109, том 23, вх. рег.6948, дело 4088 от 04.12.2020 г.вписан в СВ гр. Ямбол, с цел актуализиране на КККР на гр. Ямбол.
            
          Изменението засяга поземлен имот с идентификатор:87374.542.110, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право.

          Изменението подлежи на обжалване в 14-дневен срок на основание чл.149, ал.1 от АПК  пред Административен съд Ямбол чрез СГКК - Ямбол.                                                           

         Актуализацията на кадастралната карта и кадастралните регистри ще се извърши след влизане в сила на изменението.

                                                                                   НАЧАЛНИК НА СГКК - Ямбол:  ..................... 

                                                                                                                                   /инж. Р. Христова/
МД

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница АГКК:19.02.2021г.
Дата на сваляне от таблото и електронната страница на АГКК: 05.03.2021г.
 

slogan bg