Премини към основното съдържание

Изх. № 24-5012-19.02.2021

Дата на отпубликуване
статус
Актуално
Срок на уведомлението
14 дни
Документи
До
НАСЛЕДНИЦИ НА ИСМАИЛ ИБРАИМОВ МЕТУШЕВ

Подразделения

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 53, ал. 2 и ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод подадено Заявление вх.                                                                     № 01-70283-09.02.2021г. на СГКК Благоевград е извършено изменение в кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлен имот с идентификатор 00014.168.107, находящ се в землището на с. Абланица, общ. Хаджидимово.

Изменението се състои във вписване и на СЕВИМ ДЖЕИТОВА ЧАУШЕВА с 1/1 ид. част от правото на собственост върху поземлен имот с идентификатор 00014.168.107, с документ Нотариален акт № 121 том 2 рег. 385 дело 163 от 01.02.2021г., издаден от Служба по вписванията гр.Гоце Делчев.

Изменението засяга поземлен имот с идентификатор 00014.168.107, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти като собственик е записан ИСМАИЛ ИБРАИМОВ МЕТУШЕВ.

Дата на поставяне на таблото и публикуване на ел. страницата на АГКК: 19.02.2021г.
Дата на сваляне от таблото и ел.страницата на АГКК: 01.03.2021г.

ИНЖ. ВАЛЕРИ ТИМЕВ  
Началник на Служба по геодезия
картография и кадастър-Благоевград
 

slogan bg