Премини към основното съдържание

Изх. № 24-497-06.01.2021г.

Дата на отпубликуване
статус
Актуално
Срок на уведомлението
14 дни
Документи
До
До:Наследници на Емине Юсеинова Хасанова: ВИОЛЕТА САШЕВА ТАБАКОВА п.к. 8800 гр. Сливен ЮСЕИН ХАСАНОВ ЮСЕИНОВ п.к. гр. Ямбол ХАБИБЕ ЮСЕИНОВА АЛИЕВА п.к. 8600 гр. Ямбол ГЮЛТЕН ХАСАНОВА АСАНОВА п.к. 8600 гр. Ямбол АНИФЕ ЮСЕИНОВА ХАСАНОВА п.к. 8600 гр. Ямбол До:Наследници на Георги Ангелов Мутафчиев: БОЖИЛ ГЕОРГИЕВ МУТАФЧИЕВ п.к. гр. Ямбол ЖИВКО ГЕОРГИЕВ МУТАФЧИЕВ п.к. гр. Ямбол СОТИР ГЕОРГИЕВ МУТАФЧИЕВ община Свиленград п.к. 6530 с. Капитан Андреево
Подразделения

           В изпълнение на чл.56, ал.9 от Наредба №РД-02-20-5/15.12.2016г. и чл.61, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомявам, че по повод служебно заявление рег. № 09-132993/03.11.2020г. по писмо с изх. №2801-23860/02.11.2020г. от Община Ямбол, подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, СГКК гр. Ямбол извършва изменение на кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Ямбол за поземлен имот с идентификатор 87374.523.117, с адрес: гр. Ямбол, ул. „Кичева“ №49-49А-51, състоящо се във вписване на Община Ямбол като собственик на имота с нов документ- АЧОС №169, вх. рег. №5840, том 19 от 27.10.2020г. вписан в СВ гр.Ямбол, с цел актуализиране на КККР на гр. Ямбол.

             Изменението подлежи на обжалване в 14-дневен срок на основание чл.149, ал.1 от АПК  пред Административен съд Ямбол чрез СГКК - Ямбол.                                                           

          Изменението засяга поземлен имот с идентификатор:87374.523.117, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право.

         Актуализацията на кадастралната карта и кадастралните регистри ще се извърши след влизане в сила на изменението.

                                                                                   НАЧАЛНИК НА СГКК - Ямбол:  ..................... 

                                                                                                                                   /инж. Р. Христова/
МД

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница АГКК:06.01.2021г.
Дата на сваляне от таблото и електронната страница на АГКК: 20.01.2021г.
 

slogan bg