Премини към основното съдържание

Изх. No 24-4914-18.02.2021г.

Дата на отпубликуване
статус
Актуално
Срок на уведомлението
14 дни
Документи
До
СТОЯН ИВАНОВ МАРКОВ
Подразделения

Инж. Ангел Юруков – Началник на Службата по геодезия, картография и кадастър Пазарджик, след като се запознах със заявление № 01-394596-31.08.2020г., като корекция на заявление № 01-394596-31.08.2020г. и  заявление за нанасяне на настъпили промени в КК с вх, № 01-574919-09.12.2020г. за да се произнеса, съобразих следното:

На 09.12.2020г. е постъпило заявление вх. № 01-574919-09.12.2020, с което заявителя Димитър Георгиев Козарев на основание чл. 51, ал. 1, т.2 от ЗКИР и чл. 70, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016г. са поискали да бъде открита процедура, в която се коригира имотната граница между имоти с идентификатори 55155.502.331 и 55155.502.332, одобрена със Заповед  РД-18-97/28.10.2008г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК.

От фактическа страна:  

Заявление с вх. № 01-574919-09.12.2020г. е подадено от името Димитър Георгиев Козарев, във връзка с заявление № 01-394596-31.08.2020г. към което са приложени следните документи: Проект за изменение на КККР на „ГЕОПОЙНТ“ ЕООД, представлявано от правоспособното лице Димитър Христосков; Заповед на ИД на АГКК за правоспособност за извършване на дейности по кадастъра и застрахователна полица на „ГЕОПОЙНТ“ ЕООД; Обяснителна записка; Протокол за трасиране; Скица- проект за изменение на ПИ 55155.502.331 и 55155.502.332; Кадастрален регистър; н.а. № 49 от 11.12.2014г.; н.а. 50 от 11.12.2014г.; договор за продажба от 13.08.1998г.; договор за доброволна делба № 8 от 17.11.2014г.; скица № 235 от 10.06.2020г. от община Пазарджик; координатен регистър № 12 от 10.07.202г. от община Пазарджик; два броя удостоверения за наследници.

Проекта за изменение на КККР се състои в:

В КККР на основание на чл. 51, ал. 1, т.2  от ЗКИР, се коригира имотната граница между имоти с идентификатори 55155.502.331 и 55155.502.332 на база издадените от община Пазарджик, скица № 235 от 10.06.2020г., координатен регистър № 12 от 10.07.202г. и документи за собственост.

На основание чл. 26 от АПК е изпратено уведомление изх. No 24-1235-13.01.2021г. до заинтересованите лице по данни от Кадастрален регистър – СТОЯН ИВАНОВ МАРКОВ  и СТОЯНКА КОСТАДИНОВА СТОЙЧЕВА, собственици на имот с идентификатор 55155.502.331 с документи за собственост: н.а.  №142 от 24.03.1961г.,  н.а. № 159 от 12.08.1959г. и Нотариален акт за поправка № 95 том ІІІ дело 1153 от 27.09.1979г., издаден от РС ПАЗАРДЖИК. 
На 15.01.2021г. СТОЯНКА КОСТАДИНОВА МАРКОВА е получила уведомлението за изменение на КККР видно от обратната разписка. С вх. № 02-51-20.01.2021г. е внесено писмено възражение, без приложени документи, поради което е изпратено писмо с изх. № 24-1792-20.01.2021г. изискващо документи в подкрепа на възражението.
На 29.01.2021г. по пощенски път е получено заявление с приложени документи от СТОЯНКА КОСТАДИНОВА СТОЙЧЕВА и заведени с вх. № 05-1312-29.01.2021г.
На 05.02.2021г. писмото до СТОЯН ИВАНОВ МАРКОВ се връща, като непотърсено и поради това е съставен протокол и уведомление с изх. № 24-1235-13.01.2021г. е закачено на информационното табло.
На 15.02.2021г. уведомлението до СТОЯН ИВАНОВ МАРКОВ е свалено от информационното табло, като не са постъпили възражения от негово име.

При изяснена фактическа обстановка и на основание чл. 27,  чл. 35 и чл. 36, ал. 3 от АПК, след направен сравнителен анализ на събраните по настоящото административно производство писмени доказателства, Административният орган приема за установено следното:
Настоящото административно производство е по реда на чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗКИР, съгласно проекта на заявителя, с вярно отразяване на имотната граница между имоти с идентификатори 55155.502.331 и 55155.502.332. В представения проект и допълнителните материали внесени по възражение с вх. № 02-51-20.01.2021г. е видно, че на място има реализирана паянтова ограда деляща двата имота. В досиетата за имоти 55155.502.331 и 55155.502.332 съхранявани в СГКК Пазарджик, са открити графични материали (скици) издадени от компетентния орган към съответното време -  Община Пазарджик, които се различават от представените с проекта за изменение, въпреки че заповедта за одобряване на дворищната регулация е идентична и не следва да има такива. Освен това прави впечатление, че площите в документите за собственост и за двата имота се различават значително от тези в кадастралната карта От представените и от двете спорещи страни документи, не става ясно дали границата между имоти с идентификатори 55155.502.331 и 55155.502.332 следва да се коригира.

От правна страна: : 

Представените по преписка № 01-394596-31.08.2020 и заявление с вх. № 01-574919-09.12.2020г. писмени и графични данни, приложените документи с вх. № 05-1312-29.01.2021г. по възражение с вх.№ 02-51-20.01.2021г. и при така изложената фактическа обстановка се установява, че е налице спор за материално право.  
Съгласно §1, т. 16 от ДР на Наредба № РД-02-20-5 от 15.12. 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (обн. ДВ., бр. 4 от 13.01.2017 г.), „спор за материално право“ по см. на чл.70 и 71 е налице, когато в проекта за изменение на кадастралната карта местоположението и границите на имотите не съответстват на правата на собственост на всички заинтересовани лица съгласно представените и събрани писмени доказателства в административното производство. Не е от компетентността на административният орган да разрешава спорове за материално право, поради което изменението следва да бъде процедирано след разрешаването му по общия исков ред. С оглед гореизложено, следва да се приеме, че така подаденото заявление е недопустимо и при основателност на възраженията на заинтересованите страни и при наличие на спор за материално право, следва да бъде постановен отказ за изменение на одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри. 

    Мотивиран от горното и на основание чл. 54, ал. 2 от ЗКИР, във връзка с чл. 59, ал. 1 от АПК,
РЕШИХ:

Отказвам изменение на кадастрална карта и кадастрални регистри, поискано със заявление № 01-574919-09.12.2020г. със заявител ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ КОЗАРЕВ

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд Пазарджик в 14-дневен срок от съобщаването му.

                            НАЧАЛНИК СГКК ПАЗАРДЖИК:
                                      / инж. Ангел Юруков /
 

slogan bg