Премини към основното съдържание

Изх. № 24-4810-17.02.2021

Дата на отпубликуване
статус
Актуално
Срок на уведомлението
14 дни
Документи
До
До: ОБЩИНА ЯМБОЛ п.к. 8600 гр. Ямбол ул. "Г. С. Раковски" № 7 До:Н- ци на Шефкет и Пембе Мехмедови: СЕВГИН ШЕВКЕТОВ АХМЕДОВ гр. Ямбол ул. "Странджа" №73 СЕВИНЧ ШЕФКЕТОВА МУСТАФОВА п.к.7700 гр.Търговище, ул."Капитан Данаджиев"
Подразделения

          В изпълнение на чл.56, ал.9 от Наредба №РД-02-20-5/15.12.2016г. на основание чл.61, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл.18а, ал.8 и чл.53, ал.1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод служебно заявление рег. №09-140704/23.11.2020г. по писмо с изх. №2801-25431/19.11.2020г. от Община Ямбол, подадено на основание чл.51, ал.3 от ЗКИР, СГКК гр. Ямбол извършва изменение на кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Ямбол за поземлен имот с идентификатор 87374.523.241, с адрес: гр. Ямбол, ул.“Кожух планина“ №3.
         Служба по геодезия, картография и кадастър /СГКК/- Ямбол изпълни задължението си и уведоми заинтересованите лица с уведомление на основание чл.26, ал.1 от АПК с изх. №24-29244/24.11.2020г., с уведомление на основание чл.26, ал.1 от АПК с изх. №24-1052/12.01.2021г. до наследници на Шефкет и Пембе Мехмедови и уведомление на основание чл.61, ал.3 от АПК с изх. №24-3993/09.02.2021г.
          След непредставяне от тяхна страна на доказателства за собственост в законоустановения срок е извършено вписване  на ОБЩИНА ЯМБОЛ като собственик на имота с нов документ – АЧОС №28, вх. рег. №6194, том 21 от 10.11.2020г. вписан в Служба по вписвания гр.Ямбол,  с цел актуализиране на КККР на гр. Ямбол.
             Изменението засяга поземлен имот с идентификатор:87374.523.241, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право.
       Изменението подлежи на обжалване в 14-дневен срок на основание чл.149, ал.1 от АПК  пред Административен съд Ямбол чрез СГКК - Ямбол.    
       Актуализацията на кадастралната карта и кадастралните регистри ще се извърши след влизане в сила на изменението.                             

          
                                                                                   НАЧАЛНИК НА СГКК - Ямбол:  ..................... 

                                                                                                                                  /инж. Р. Христова/
 

slogan bg