Премини към основното съдържание

Изх. № 24-4646-16.02.2021 г.

Дата на отпубликуване
статус
Актуално
Срок на уведомлението
14 дни
Документи
До
ГЕРГАНА ИВАНОВА ЦИВКОВА гр. Сливен
Подразделения

На основание чл. 56, ал. 9 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри и чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод постъпило Заявление вх.№ 01-22700-19.01.2021 г. от ВЕЛИЧКА ИВАНОВА АТАНАСОВА, чрез упълномощено лице ДИМИТЪР НИКОЛОВ ДИМИТРОВ, на основание чл.56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г., СГКК гр. Ямбол извършва изменение на КККР на гр. Болярово,  на основание чл.53, ал.1, т.1 от ЗКИР, засягащо имот с идентификатор 05284.390.17, находящ се местност „КЕРЕЧА”, гр. Болярово, обл. Ямбол. 
             Изменението е на основание чл.52, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗКИР,  с цел актуализация на КККР на гр. Болярово, въз основа на проект за изменение изработен от инж. Александър Андонов (вписан в регистъра на правоспособните лица със Заповед № 344 от 05.06.2001 г. на изпълнителния директор на АГКК), внесен с вх. № 01-543919-19.11.2020 г. от МАРА ЯНЕВА ОРМАНДЖИЕВА, наследник на ГЕОРГИ ХРИСТОВ ОРМАНДЖИЕВ и се състои в делба на имот 05284.390.17 на два нови поземлени имоти с нови идентификатори и вписване на данни за собственост, след постъпването им  по реда на чл.86, ал.1 от ЗКИР : 
-    Имот 05284.390.887
с площ 10000 кв.м;
с начин на трайно ползване: Нива
собственик:  ЕЛЕНКА ИВАНОВА ДЖАБАКОВА
с документ за собственост:
Договор за доброволна делба № 60 от 31.12.2020 г., вх. рег. № 2268, том II, дял II
(втори),  издаден  Служба по вписванията гр. Елхово
             -     Имот 05284.390.888
с площ 7000 кв.м;
с начин на трайно ползване: Нива
собственик:  ВЕЛИЧКА ИВАНОВА АТАНАСОВА
с документ за собственост:
Договор за доброволна делба № 60 от 31.12.2020 г., вх. рег. № 2268, том II, дял III
(трети),  издаден  Служба по вписванията гр. Елхово

Изменението подлежи на обжалване в 14-дневен срок на основание чл.149, ал.1 от АПК  пред Административен съд Ямбол чрез СГКК - Ямбол.
    

Актуализацията на кадастралната карта и кадастралните регистри ще се извърши след влизане в сила на изменението.

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК:  17.02.2021 г. 
Дата на сваляне от таблото и електронната страница на АГКК: 04.03.2021 г. 

ПД                                     Началник на СГКК – гр. Ямбол:…………………
                                                                                         / инж. Р. Христова /
 

slogan bg