Премини към основното съдържание

Изх. № 24-44-04.01.2021

Дата на отпубликуване
статус
Актуално
Срок на уведомлението
14 дни
Документи
До
До: Наследници на Мехмед Али Хасан: АЙТЕН МЕХМЕД ХАСАН гр. Ямбол
Подразделения

           В изпълнение на чл.56, ал.9 от Наредба №РД-02-20-5/15.12.2016г. и чл.61, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомявам, че по повод служебно заявление рег. № 09-140868/24.11.2020г. по писмо с изх. №2801-25432/19.11.2020г. от Община Ямбол, подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, СГКК гр. Ямбол извършва изменение на кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Ямбол за поземлен имот с идентификатор 87374.523.184, с адрес: гр. Ямбол, ул. „Мальовица“ №13, състоящо се във вписване на Община Ямбол като собственик на имота с нов документ- АЧОС №139, вх. рег. №6352, том 21 от 16.11.2020г. вписан в СВ гр.Ямбол, с цел актуализиране на КККР на гр. Ямбол.

             Изменението подлежи на обжалване в 14-дневен срок на основание чл.149, ал.1 от АПК  пред Административен съд Ямбол чрез СГКК - Ямбол.                                                           

          Изменението засяга поземлен имот с идентификатор:87374.523.184, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право.

         Актуализацията на кадастралната карта и кадастралните регистри ще се извърши след влизане в сила на изменението.

                                                                                   НАЧАЛНИК НА СГКК - Ямбол:  ..................... 

                                                                                                                                   /инж. Р. Христова/
МД

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница АГКК:04.01.2021г.
Дата на сваляне от таблото и електронната страница на АГКК: 18.01.2021г.
 

slogan bg