Премини към основното съдържание

Изх. № 24-4347-17.02.2020г.

Дата на отпубликуване
статус
Актуално
Срок на уведомлението
14 дни
Документи
До
ДО ИВАН ТЕНЕВ КУМАНОВ КВ. „ГОРУБЛЯНЕ“ БЛ. 42, ВХ.4, ЕТ. 5, АП. 92 РАЙОН МЛАДОСТ, ГР. СОФИЯ
Подразделения

На основание чл. 61, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс и чл. 56, ал. 9 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г. на МРРБ, във връзка с чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗКИР, Ви уведомяваме, че по Заявление с вх. № 01-562132-10.12.2019г.  на СГКК - Стара Загора, подадено от  Руска Вълева Вълчева, е предоставен проект за изменение на одобрената ККР на с. Ловец, общ. Стара Загора, включващ делба на поземлен имот с идентификатор 43921.71.24.
    На основание чл. 53а, т. 2 от ЗКИР одобрената кадастрална карта и регистри на с. Ловец, общ. Стара Загора е изменена за имот с идентификатор 43921.71.24. Изменението се състои в заличаване на поземлен имот с идентификатор 43921.71.24 и нанасяне на поземлени имоти с новоопределени идентификатори 43921.71.66 и 43921.71.67 в резултат на извършена делба. За исканото изменение са предоставени документи и материали, определени по чл. 58 и чл. 75 от Наредба № РД-02-20-5-15.12.2016г. на МРРБ и проект за изменение на ККР, подготвен от правоспособно лице по ЗКИР.
Данните в одобрената ККР са актуализирани на 17.02.2020г.
    

                                        Началник на СГКК – гр. СТАРА ЗАГОРА: ...................................
        / инж.  Дияна Балева/
 

КС

Дата на залепване на таблото в СГКК: 17.02.2021 г.
 

slogan bg