Премини към основното съдържание

Изх. № 24-30306-03.12.2020г.

Дата на отпубликуване
статус
Актуално
Срок на уведомлението
14 дни
Документи
До
ДО МИЛЧО АЛЕКСИЕВ ГР. СОФИЯ ЖК „БЕЛИТЕ БРЕЗИ“ №30
Подразделения

   Долуподписаната инж. Рени Митева – Началник на СГКК Търговище при извършена служебна проверка установих наличието на очевидна фактическа грешка, допусната по Уведомление Изх.№ 24-29199-24.11.2020 г. на Началника на СГКК – гр. Търговище, издадено въз основана на заявление с Вх.№ 01-537483-17.11.2020 г., подадено от Стоян Владимиров Алексиев от с. Здравец, общ. Търговище, ул. „Ивайло“ № 4, с което се иска изменение на кадастралния регистър на недвижимите имоти /КРНИ/ на гр. Търговище, състоящо се в: 1) Нанасяне на настъпили промени в кадастралния регистър на недвижимите имоти /КРНИ/ за самостоятелен обект в сграда (СОС) с идентификатор № 73626.507.520.7.26; 2) Издаване на сме на самостоятелен обект за СОС с идентификатор № 73626.507.520.7.26; 3) Издаване на удостоверение за идентичност на ПИ за СОС с идентификатор № 73626.507.520.7.26.
              В административния акт грешно е посочено на две места, че процесния имот, за който се иска изменение на КК и КР на гр. Търговище, а именно СОС с идентификатор № 73626.507.520.7.26, се намира на „ул. „Георги Сава Раковски“ № 9, вх.Б, ет.3, ап.8“ в гр. Търговище, като действително този имот е с административен адрес „ул. Георги Бенковски“ № 9, вх.Б, ет.3, ап.8“ в посоченото населено място. Също така на първа страница, 3-ти абзац, предпоследен ред от акта неправилно е изписано с малка буква бащиното име на госпожа Петрана Маринова Хараланова. Посочените неточности в административния акт представляват очевидни фактически грешка по смисъла на закона, които следва да бъдат служебно отстранени, съгласно чл.62, ал.2 от АПК.
            Поради това и на основание чл.62, ал.2 от АПК

                    Р Е Ш И Х
   Да бъде извършена поправка на Уведомление Изх.№ 24-29199-24.11.2020 г. на Началника на СГКК – гр. Търговище, като в административния акт, където е изписано „ул. „Георги Сава Раковски“ № 9, вх.Б, ет.3, ап.8“ да се чете „ул. Георги Бенковски“ № 9, вх.Б, ет.8“ и вместо изписаното на първа страница, 3-ти абзац, предпоследен ред от акта „Петрана маринова Хараланова“ да се чете „Петрана Маринова Хараланова“.
           Настоящото решение подлежи на обжалване пред Административен съд град Търговище в 14 дневен срок от датата на поставянето му на таблото в СГКК-Търговище.

Началник на СГКК – СГКК ГР. ТЪРГОВИЩЕ:…………………
/ инж. Рени Митева /
Дата на поставяне на таблото: 11.01.2021г.
Дата на сваляне от таблото: 25.01.2021г.
Длъжностно лице: Бистра Бончева – гл.спец. АО
 

slogan bg