Премини към основното съдържание

Изх. № 24-30301-03.12.2020г.

Дата на отпубликуване
статус
Актуално
Срок на уведомлението
14 дни
Документи
До
ДО ЕРДИН ИБРЯМОВ ГР. ТЪРГОВИЩЕ КВ. "ЗАПАД" БЛ.2 ВХ.Г ЕТ.1 АП.3
Подразделения

        Долуподписаната инж. Рени Митева – Началник на СГКК Търговище разгледах заявление с Вх.№ 01-555433-26.11.2020, подадено от Ердин Ахмедов Ибрямов от гр. Търговище, кв. "Запад", бл.2, вх.Г, ет.1, ап.3. Със заявлението се иска изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на с. Зараево, общ. Попово, обл. Търговище. Изменението се състои в: 1) Нанасяне на настъпили промени в кадастралната карта (КК) за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор № 30332.123.143; 2) Нанасяне на настъпили промени в кадастралния регистър на недвижимите имоти (КРНИ) за ПИ с идентификатор № 30332.123.143; 3) Издаване на скица за имот или сграда в урбанизирана територия за ПИ с идентификатор № 30332.123.143.
    След извършена служебна проверка, както и от другите събрани по административната преписка писмени и графични данни, намирам за установено следното:
    Към заявлението са представени удостоверение за приемане на проект за изменение на кадастралната карта /КК/ и кадастралните регистри /КР/ № 25-301437-26.11.2020 г. на СГКК – гр. Търговище с приложен към него проект за изменение на КК и КР.
    След извършена служебна проверка по случая, запознаване с приложените документи, досиетата на имотите и събраните по административната преписка писмени доказателства и графични данни считам, че искането за промяна в кадастралната карта и кадастралните регистри следва да бъде отказано. За описания ПИ няма одобрена кадастрална карта. При това положение не може да бъде извършено и одобрено исканото изменение. Следва да се проведе първо процедурата по реда на глава V от ЗКИР за създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри (в случая чл.35а и следващите). С оглед на горното искането се явява неоснователно.

    Поради това и на основание чл.70, ал.4 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 година за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри
                                                         ОТКАЗВАМ
     Изменението на кадастралната карта и кадастрален регистър на с. Зараево, общ. Попово, обл. Търговище по постъпилото искане Вх.№ 01-555433-26.11.2020, подадено от Ердин Ахмедов Ибрямов от гр. Търговище, кв. "Запад", бл.2, вх.Г, ет.1, ап.3, състоящо се в: 1) Нанасяне на настъпили промени в КК за ПИ с идентификатор № 30332.123.143; 2) Нанасяне на настъпили промени в КРНИ за ПИ с идентификатор № 30332.123.143; 3) Издаване на скица за имот или сграда в урбанизирана територия за ПИ с идентификатор № 30332.123.143.
          
   Настоящият оказ подлежи на обжалване пред Административен съд – Търговище, по реда на АПК – в 14 дневен срок от дата на залепване на таблото в приемната на СГКК - Търговище  и публикуването му на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография  и кадастър.

Началник на СГКК – СГКК ГР. ТЪРГОВИЩЕ:…………………
/ инж. Рени Митева /

Дата на поставяне на таблото: 05.01.2021г.
Дата на сваляне от таблото: 19.01.2021г.
Длъжностно лице: Бистра Бончева – гл.спец. АО
 

slogan bg