Премини към основното съдържание

изх. № 24-30092-01.12.2020 г.

Дата на отпубликуване
статус
Актуално
Срок на уведомлението
14 дни
Документи
До
До: МАРИЯ ДИМОВА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИ ДИМОВ ГЕОРГИЕВ КРАСИМИР ИВАНОВ ИЛИЕВ ТОДОР ХРИСТОВ КАРАГЬОЗОВ СТАНКА ХРИСТОВА МАНОЛОВА ЕЛЕНКА ИВАНОВА КАРАГЬОЗОВА ЗОЙКА ГЕОРГИЕВА ГРИВАНОВА ГИНА ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА ГЕОРГИ СПАСОВ БРАДОВ
Подразделения

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 53, ал. 1, т.1, от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) и чл. 56 ал. 9 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 в сила от 13.01.2017г, Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление вх. № 01-478247-15.10.2020г. от Нотариус №420 – Митко Митев в Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Хасково, е извършено изменение в кадастралния регистър на недвижимите имоти (КРНИ), относно поземлен имот с идентификатор 47468.74.6, находящ се в землището на с. Маточина, община Свиленград, обл. Хасково.

Изменението се състои в заличаване на Христо Георгиев Брадов, като собственик в поземлен имот с идентификатор 47468.74.6 и вписване на КОЛЬО ИВАНОВ БРАДОВ на основание чл.69, ал.2 от Наредба № РД-02-20-5/ 15.12.2016г. с нотариален акт  № 4, том 7, дв.вх.рег. № 1693 от 24.06.2020г. на Служба по вписванията гр. Свиленград.

                                                Изработил за СГКК – Хасково:…………………
/Катя Траянова- гл. експерт „АО“/

Дата на поставяне на таблото в СГКК Хасково и публикуване на ел. страница на АГКК: 08.01.2021г.
Дата на сваляне от таблото в СГКК Хасково и ел. страница на АГКК: 18.01.2021 г.             
 

slogan bg