Премини към основното съдържание

изх. № 24-29940-30.11.2020г.

Дата на отпубликуване
статус
Актуално
Срок на уведомлението
14 дни
До
НЕДЯЛКА ГЕНЧЕВА МАРКОВА
Подразделения

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 53, ал. 1, т.1, от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) и чл. 56 ал. 9 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 в сила от 13.01.2017г, Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление вх. № 01-478656-15.10.2020г. от Маргарита Генчева Маркова, чрез Нотариус №398 – Румяна Велева в Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Хасково, е извършено изменение в кадастралния регистър на недвижимите имоти (КРНИ), относно поземлени имоти с идентификатори 39668.44.2, 39668.120.9, 39668.102.12, 39668.8.14 и 39668.133.23, находящи се в землището на с. Крепост, община Димитровград, обл. Хасково

Изменението се състои в заличаване на Недялка Генчева Маркова, като собственик в поземлени имоти с идентификатори 39668.44.2, 39668.120.9, 39668.102.12, 39668.8.14 и 39668.133.23 и вписване на МАРГАРИТА ГЕНЧЕВА МАРКОВА и ПЕНКА НИКОЛОВА ГЕНЕВА на основание чл.69, ал.2 от Наредба № РД-02-20-5/ 15.12.2016г. с Решение № 140, том I, дв.вх.рег. № 1231 от 29.05.2020г. на Служба по вписванията гр. Димитровград.

                                                Изработил за СГКК – Хасково:…………………
/Катя Траянова- гл. експерт „АО“/

Дата на поставяне на таблото в СГКК Хасково и публикуване на ел. страница на АГКК: 11.01.2021г.
Дата на сваляне от таблото в СГКК Хасково и ел. страница на АГКК: 18.01.2021 г.             
 

slogan bg